Somevaikuttajat

men­nessä | hel­mi 2, 2018

Some-päiv­i­tyk­sen tulisi sisältää jotain merk­i­tyk­sel­listä, mikä erot­tuu muista. 90 pros­ent­tia aivoihimme tulev­as­ta infor­maa­tios­ta on visuaal­ista ja sen pros­es­soin­ti on monin ker­roin nopeam­paa kuin tek­stin. Yri­tyk­sen uskot­tavu­us on myös pitkälti kiin­ni sen visuaal­isu­ud­es­ta. Yri­tyk­sesi visuaa­li­nen ulosan­ti luo vaat­teet yri­tyk­selle. Julka­isuiden visuaal­isu­udel­la on kas­va­va merk­i­tys sosi­aalises­sa mediassa.

Voit nyt huo­let­tomasti panos­taa omaan työhösi seu­raav­il­la rak­en­tamil­lani paketeilla:

6kk sosi­aalisen­medi­an kuva­paket­ti
1700€
Paket­ti sisältää jokaise­na kuukaut­e­na yhden kuvauk­sen. Saat käyt­tää kuvauk­sen kos­ka sin­ulle parhait­en sopii aina puolen­vuo­den ajan.
Paket­ti veloite­taan kertamaksulla.

12kk sosi­aalisen­medi­an kuva­paket­ti
2700€
Paket­ti sisältää jokaise­na kuukaut­e­na yhden kuvauk­sen. Saat käyt­tää kuvauk­sen kos­ka sin­ulle parhait­en sopii aina kokon­aisen yhden vuo­den ajan.
Paket­ti veloite­taan kertamaksulla.

Kos­ka hin­nat ovat nor­maalia kuvauk­sia alhaisem­mat, tulee kuvauk­si­in sitoutua koko jak­son ajak­si. Tämä paket­ti on hyödylli­nen sin­ulle, joka todel­la tarvit­set usein laadukkai­ta kuvia sosi­aaliseen­medi­aan ja halu­at erot­tua joukos­ta tyylil­lä. Laadukkai­ta val­oku­via yhdestä kuvauk­ses­ta ker­tyy noin 10kpl.

Mikäli kiin­nos­tu­it, otathan yhteyt­tä yhtey­de­not­tolo­mak­keen kautta!